Lietošanas noteikumi

1.      Vispārīgie noteikumi

1.1.   Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka digitālo mācību līdzekļu interneta platformas (turpmāk – Platforma) izmantošanas kārtību un ir saistoši visām personām, kuras lieto Platformu.

1.2.   Platformu uztur un administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģ. Nr. 90000049726, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV 1053, epasts: (turpmāk – Centrs).

1.3.   Platforma ir pieejama interneta vietnē www.lnkc.gov.lv, atsevišķi materiāli pieejami mobilajās aplikācijās (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.).

1.4.   Centrs ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt Noteikumus. Jebkuras Noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Platformā.

1.5.   Noteikumi ir izvietoti Platformas ietvaros un ir brīvi pieejami visiem Platformas lietotājiem.

1.6.   Piekrītot šiem Noteikumiem, Platformas lietotājs apliecina, ka:

1.6.1.      lietos Platformā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to specifikai un šiem Noteikumiem;

1.6.2.      neizmantos Platformā piedāvātos pakalpojumus nelikumīgu mērķu sasniegšanai.

2.      Platformas lietošanas kārtība

2.1.   Platformas lietotājs piekrīt, ka:

2.1.1.      Platformā iekļauto izglītojošo materiālu saturs, kā arī Platformas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto, Platformas lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības;

2.1.2.      Centrs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt piekļuvi Platformā piedāvātajiem izglītojošajiem materiāliem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Platformas vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Platformas slēgšanu).

2.2.   No Platformas lietotāja var tikt pieprasīta informācija (piemēram, e-pasta adrese), kas ir nepieciešama, lai lietotāju piereģistrētu izglītojošo materiālu izmantošanai. Platformas lietotājs apliecina, ka jebkura informācija, kuru sniegs Platformas lietotājs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.

2.3.   Platformas lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Platformas un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.

2.4.   Platformā ir aizliegts veikt darbības, kas:

2.4.1.      aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

2.4.2.      aizskar personas godu un cieņu;

2.4.3.      aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

2.4.4.      ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

2.4.5.      satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

2.4.6.      visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;

2.4.7.      pārkāpj normatīvos aktus.

2.5.   Centrs nav atbildīgs par:

2.5.1.      Platformas lietotāja saistībām. Platformas lietotājs nes visu atbildību par šajos Noteikumos noteikto Platformas lietotāja saistību pārkāpšanu un no tā izrietošajām sekām;

2.5.2.      Platformas pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Platformas darbībā;

2.5.3.      sekām saistībā ar secinājumiem, ko Platformas lietotājs ir izdarījis no Platformā iegūtās informācijas.

2.6.   Visi Platformā pieejamie pakalpojumi tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, bez nekādām papildus garantijām no Centra. Centrs nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Platformas lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Platformu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

2.7.   Platformas lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Centra tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Centru un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Platformu, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Platformas lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.

3.      Prasības drošībai, lietojot Platformu

3.1.   Drošu datu apmaiņu starp Platformas lietotāja datoru un Platformu nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols.

3.2.   Sākot lietot Platformu, Platformas lietotājam ieteicams vienmēr pārliecināties vai šis savienojums ir izveidojies korekti. Par to liecina atslēdziņa, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums https portāla adreses sākumā – https://www.lnkc.gov.lv.

3.3.   Lai atvērtu drošības sertifikāta pārbaudes logu, Platformas lietotājam jānoklikšķina uz atslēgas ikonas. Klientam jāpārliecinās, vai sertifikātā ir norādīta pareiza adrese (Issued to www.lnkc.gov.lv), sertifikāta izdevēja firma (Issued by Let`s Encrypt Authority X3) un sertifikāta derīguma termiņš (Valid to) nav beidzies.

3.4.   Platformas lietotājam nepieciešams pārliecināties, ka sertifikātu izdošanas ķēde (Certification Path) sastāv tikai no šādām secīgām daļām:

3.4.1.      DST Root CA X3;

3.4.2.      Let`s Encrypt Authority X3;

3.4.3.      www.lnkc.gov.lv

4.      Prasības datora aizsardzībai

4.1.   Papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, Centrs iesaka Platformas lietotājam regulāri sekot līdzi sava datora stāvoklim:

4.1.1.      apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru jauninājumu pieprasījumus;

4.1.2.      uzstādīt ugunsmūri – programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta datoru un datortīklu;

4.1.3.      regulāri pārbaudīt datoru pret dažādu nevēlamu programmu esamību.

4.2.   Lai pārliecinātos vai datorā jau nav ieviesusies kāda no potenciāli bīstamām programmām, Centrs iesaka izmantot bezmaksas tiešsaistes (online) antivīrusu pārbaudes metodes, piemēram:

4.2.1.      www.antivirus.com (produkts HouseCall);

4.2.2.      www.eset.com (produkts ESET Online Scanner).

4.3.   Lai Platformas piedāvātās iespējas varētu izmantot pilnībā, Centrs iesaka izmantot šādas pārlūkprogrammas:

4.3.1.      Google Chrome 35 un jaunāka versija;

4.3.2.      Mozilla Firefox 30 un jaunāka versija;

4.3.3.      MacOS v8 Safari 5 un jaunāka versija;

4.3.4.      Internet Explorer 10 un jaunāka versija;

4.3.5.      Windows Safari  tiek nodrošināta pamata funkcionalitāte;

4.3.6.      Internet Explorer 8 - 9 versija tiek nodrošināta pamata funkcionalitāte;

4.3.7.      Android Browser (sākot no “Jelly Bean” versijas vai jaunākas) - visām ar Android operētājsistēmu aprīkotajām iekārtām;

4.3.8.      Safari (sākot no iOS 7 versijas vai jaunākas) - visām Apple iekārtām, kuras ir aprīkotas ar iOS operētājsistēmu;

4.3.9.      Internet Explorer Mobile (sākot no 10.0 versijas vai jaunākas) - visām ar Windows operētājsistēmu aprīkotajām iekārtām.

5.      Jurisdikcija

5.1.   Attiecības starp Platformas lietotājiem un Centru (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.      Intelektuālā īpašuma tiesības

6.1.   Platforma un visas Platformā atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus ir Centra īpašums, kā arī autortiesību un citu intelektuālā īpašuma objekts, kas  tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Centram un trešajām personām.

6.2.   Platformā publicētā satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļvietnēs, masu informācijas līdzekļos, bukletos u. tml.) vai izmantošana komerciālos nolūkos ir pieļaujama vienīgi ar Centra rakstveida atļauju. Platformas lietotājs ar Centru sazinās pa e-pastu . Platformas lietotājam saņemot Centra piekrišanu tās piederošā satura tālākai izmantošanai atbilstoši vienošanās būtībai, obligāts pienākums ir atsauces izvietošana uz Platformu.

Privātuma politika

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.